Stilo S icoon

Aanvraag doen

Zo doe je mee!

Iedere Oldambtster met een goed idee ter bevordering van de leefbaarheid kan een aanvraag doen bij STILO. De aanvraag moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De voorwaarden zijn:

 • De activiteit levert een positieve bijdrage aan de tenminste één van de volgende thema’s: leefbaarheid, welzijn, lokale economie, werken en leren, natuur en klimaat.
 • In de aanvraag moet worden vermeld op welke manier inwoners en/of stakeholders betrokken zijn bij de voorbereiding en/of de uitvoering van de activiteit.
 • Wat is er nodig om het effect van het initiatief op langere termijn te borgen. Moeten er bijvoorbeeld kosten worden gemaakt voor onderhoud of vervanging.
 • Leg uit waarom het voorgestelde initiatief de beste manier is om het beoogde resultaat te bereiken.
 • Er moet een begroting worden bijgevoegd waaruit blijkt dat 25% van de kosten door anderen wordt gefinancierd. Dat mag ook in de vorm van mensuren worden opgenomen.
 • De activiteit heeft geen individueel, commercieel, politiek of religieus karakter.
 • De activiteit heeft geen betrekking op het voornamelijk consumeren van voedsel of dranken.
 • Er wordt geen bijdrage verstrekt aan exploitatiekosten.
 • De activiteit mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving of lokale besluiten of bepalingen.
 • De activiteit en de resultaten zijn voor iedereen toegankelijk, zichtbaar en te delen via de communicatiemiddelen van STILO.
 • Er wordt geen subsidie verstrekt aan activiteiten die al zijn geweest/afgerond.
 • Subsidies zijn éénmalig, dus niet een volgend jaar weer voor dezelfde activiteit.
 • Eten en drinken wordt niet gesubsidieerd.
 • Subsidie wordt niet verstrekt aan individuen, alleen aan rechtspersonen (op duidelijk te beargumenteren uitzonderingen na).
 • Er is verschil in verantwoordingsverplichting voor bedragen onder en boven € 10.000,00. Bij bedragen boven de € 10.000,00 vragen we een meer uitgebreide rapportage.
 • Bij hogere bedragen (vanaf € 5.000,00) dient de aanvrager, voordat tot uitkering wordt overgegaan, aan te tonen dat genoemde cofinanciering daadwerkelijk gaat plaatsvinden.
 • De maximale subsidie-bijdrage vanuit STILO bedraagt €15.000,
 • Projecten die een (te) commercieel karakter hebben worden afgewezen.
 • Arbeidsuren van vrijwilligers (ter waarde van € 20,00 per uur) kunnen worden opgenomen in de begroting als cofinanciering, echter enkel aan de inkomsten c.q. bijdragen kant. Daarbij dient wel aangegeven te worden welke werkzaamheden in die uren worden verricht.
 • Kosten dienen in verhouding tot de bijdrage aan de leefbaarheid te staan, anders kan de subsidie worden geminderd of zelfs afgewezen.
 • Aanvragen voor faciliteiten die tot het standaard inventaris van een organisatie mogen worden gerekend, worden afgewezen.

Voor de volledige voorwaarden, zie onze subsidieverordening. Kom je er niet uit, of wil je je plan liever mondeling toelichten? Neem dan contact op met STILO.

Aanvraag formulier

Voorwaarden

Wat goed dat je een aanvraag doet! Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van STILO vul je het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Het panel van STILO beoordeelt je aanvraag en neemt binnen vier weken na ontvangst een beslissing over de toekenning van een bijdrage. Je aanvraag dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De activiteit draagt direct bij aan het welzijn van de bewoners en een betere fysieke en/of sociale leefomgeving in een buurt, wijk of dorp. In het algemeen geldt dat het initiatief de brede welvaart in Oldambt dient.
 • Het initiatief moet aantoonbaar bijdragen aan of meerdere van de thema’s ‘lokale economie’, ‘werken & leren’, ‘leefbaarheid’ en/of ‘de natuur/het klimaat’ (integraliteit).
 • De activiteit is voorbereid, bekend bij belanghebbenden en wordt uitgevoerd voor en door bewoners (participatie).
 • Het initiatief moet laten zien op welke wijze het bijdraagt aan het toekomstperspectief van de lokale omgeving van het initiatief. Daarnaast de vraag wat er nodig is, op de langere termijn, om het effect te borgen. Te denken valt aan onderhouds- of vervangingskosten (toekomstbestendigheid).
 • Het initiatief moet laten zien waarom het de meest efficiënte, effectieve en doelmatige manier is om de beoogde resultaten te behalen (proportionaliteit).
 •  Zijn er met het initiatief koppelkansen te behalen? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat het lokale initiatief in combinatie met andere initiatieven nog extra versterkend werkt en zodoende de brede welvaart steunt (samenhang). 
 • Het lokale initiatief dient voor 25% aantoonbaar cofinanciering te hebben georganiseerd. Dit mag ook in de vorm van manuren in de begroting worden opgenomen (cofinanciering). 
 • De activiteit heeft geen individueel, commercieel, politiek of religieus karakter.
 • De activiteit is niet in strijd met wet- en regelgeving of lokale besluiten of bepalingen.
 • De activiteit en de resultaten zijn voor iedereen toegankelijk, zichtbaar en te delen via de communicatiemiddelen van STILO.
 • Bij de aanvraag dient een begroting en een plan van aanpak te worden toegevoegd.
 • De aanvrager is 18 jaar of ouder, of met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.
 • De aanvragen voor ondersteuning van activiteiten moeten worden gericht aan STILO en zijn voorzien van een beschrijving van de activiteit. 
 • De subsidie dient te worden besteed aan de activiteiten zoals deze zijn omschreven in de aanvraag.
 • Wijzigingen in het initiatief dienen vooraf separaat aan STILO ter goedkeuring te worden voorgelegd, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het uitvoeringsschema. 
 • Er wordt geen bijdrage verstrekt aan exploitatiekosten.
 • Omdat STILO mede mogelijk gemaakt is door Nationaal Programma Groningen willen we graag dat het initiatief in alle publicaties en berichtgevingen over het initiatief, vermeld dat het initiatief medemogelijk is gemaakt door Nationaal Programma Groningen met het logo van NPG. Dat is te downloaden van www.nationaalprogrammagroningen.nl/downloads.
 • Voldoet een aanvraag niet of voldoen de activiteiten waarvoor ondersteuning wordt gevraagd niet aan de vereisten dan wordt de aanvraag afgewezen. Voldoen een aanvraag en de activiteiten aan deze vereisten, dan adviseert het subsidiepanel aan het stichtingsbestuur of er een financiële bijdrage uit het stimuleringsfonds, of een andere vorm van ondersteuning wordt toegekend. Het stichtingsbestuur beslist dan positief.
 • Bij afwijzing zal het bestuur altijd een motivatie aangeven.
 • Honorering van volledig ingevulde aanvragen geschiedt in volgorde van indiening.

Verantwoording

 • Je brengt binnen binnen 3 maanden na voltooiing van de activiteit verslag uit aan de Stichting STILO, bestaande uit een financieel en inhoudelijk verslag, zo mogelijk aangevuld met foto- en/of filmmateriaal en eventueel persvermeldingen.
 • Je dient een administratie te voeren, die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde de uit de projectaanvraag, de subsidieverleningsbeschikking en goed gebruik voortvloeiende verplichtingen op eenvoudige en duidelijke wijze te bewijzen zijn.
 • Je geeft Stichting STILO toestemming om het foto- en/of filmmateriaal te gebruiken voor haar website.

Stilo start met een idee!

STILO Oldambt

Oldambt, een gemeente waarin inwoners zelf met creatieve ideeën komen die de leefbaarheid in een dorp of een wijk versterken. Hou mooi is dat!

STILO werkt samen met  

Mogelijk gemaakt door

Volg ons op:

Onze website maakt gebruik van enkele anonieme cookies. In ons privacyreglement lees je hoe wij omgaan met jouw privacy.

Nationaal Programma Groningen (NPG)

Stilo wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG brengt mensen en ideeën samen door de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden te bundelen. Zij voeren plannen uit die Groningen écht vooruithelpen.

Wat is het NPG?

Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Het programma is gestart in 2019 en heeft looptijd van tien jaar. In totaal heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld waarmee alle plannen en projecten uitgevoerd kunnen worden.

Door de gaswinningsproblematiek hebben Groningers de afgelopen jaren veel te verduren gehad en de onzekerheid over schadeherstel en versterking sleept soms al jaren voort. Maar om Groningen écht een goede toekomst te geven is er veel meer nodig dan alleen schadeherstel. Nationaal Programma Groningen richt zich daarom op dit ‘meer’. Zij investeren in de toekomst door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat. Prachtige initiatieven! 

Kijk voor meer informatie op de website van Nationaal Programma Groningen.