Stilo S icoon

Aanvraag doen

Zo doe je mee!

Iedere Oldambtster met een goed idee ter bevordering van de leefbaarheid kan een aanvraag doen bij STILO. De aanvraag moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees onderstaande voorwaarden goed door voordat u het aanvraagformulier invult.

De voorwaarden

Algemeen

 • De activiteit levert een positieve bijdrage aan de tenminste één van de volgende thema’s: leefbaarheid, welzijn, lokale economie, werken en leren, natuur en klimaat.
 • In de aanvraag moet worden vermeld op welke manier inwoners en/of stakeholders betrokken zijn bij de voorbereiding en/of de uitvoering van de activiteit.
 • Wat is er nodig om het effect van het initiatief op langere termijn te borgen. Moeten er bijvoorbeeld kosten worden gemaakt voor onderhoud of vervanging.
 • Leg uit waarom het voorgestelde initiatief de beste manier is om het beoogde resultaat te bereiken.
 • De aanvraag moet minimaal 6 weken voor de uitvoeringsdatum zijn ingediend. Aan activiteiten die binnen die termijn zijn afgerond wordt derhalve geen subsidie toegekend.

Subsidiehoogte

 • De subsidie van Stilo bedraagt maximaal € 10.000,00 en geldt voor maximaal 75% van de kosten die opgevoerd worden in de begroting.
 • De overige 25% wordt in de vorm van cofinanciering opgevoerd door eigen middelen, bijdrage van ander fondsen/sponsoring, crowdfunding etc.
 • Er moet een begroting worden bijgevoegd waaruit blijkt dat 25% van de kosten door anderen wordt gefinancierd.
 • Er is een model begroting toegevoegd als hulpmiddel te gebruiken
 • Bij hogere bedragen (vanaf € 5.000,00) dient de aanvrager, voordat tot uitkering wordt overgegaan, aan te tonen dat genoemde cofinanciering daadwerkelijk gaat plaatsvinden;
 • In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur anders beslissen. De maximale subsidie-bijdrage vanuit STILO bedraagt €15.000.

Verslaglegging

 • De aanvrager dient na afloop van de activiteit verslag te doen van de besteding van de subsidie.
 • Bij toegekende bedragen boven € 5.000,00 vragen we een meer uitgebreide verantwoording De aanvrager brengt dan na voltooiing van de activiteit verslag uit aan Stilo, bestaande uit een financieel en inhoudelijk verslag, zo mogelijk aangevuld met foto- en/of filmmateriaal en eventueel persvermeldingen;
 • U geeft Stilo toestemming om het foto- en/of filmmateriaal te gebruiken voor haar website en andere PR-doelen.

Doel van de aanvraag

 • Subsidie wordt niet verstrekt aan individuen, alleen aan rechtspersonen (op duidelijk te beargumenteren uitzonderingen na)..
 • Er mag geen privé bankrekeningnummer worden opgegeven met het oog op aansprakelijkheid van de rekeninghouder indien later blijkt dat de subsidie ten onrechte is verstrekt en geheel of gedeeltelijk teruggevorderd zou moeten worden.

Het karakter van de activiteit

 • De activiteit heeft geen individueel, commercieel, politiek of religieus karakter.
 • De activiteit heeft geen betrekking op het voornamelijk consumeren van voedsel of dranken.
 • Er wordt geen bijdrage verstrekt aan exploitatiekosten.
 • De activiteit mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving of lokale besluiten of bepalingen.
 • De activiteit en de resultaten zijn voor iedereen toegankelijk, zichtbaar en te delen via de communicatiemiddelen van STILO.
 • Subsidies zijn éénmalig, dus niet een volgend jaar weer voor dezelfde activiteit.
 • Eten en drinken wordt niet gesubsidieerd.
 • Projecten die een (te) commercieel karakter hebben worden afgewezen.
  Kosten dienen in verhouding tot de bijdrage aan de leefbaarheid te staan, anders kan de subsidie worden geminderd of zelfs afgewezen.
 • Aanvragen voor faciliteiten die tot het standaard inventaris van een organisatie mogen worden gerekend, worden afgewezen.

Voor de volledige voorwaarden, zie onze subsidieverordening. Kom je er niet uit, of wil je je plan liever mondeling toelichten? Neem dan contact op met STILO.

Aanvraag formulier

Stilo start met een idee!

STILO Oldambt

Oldambt, een gemeente waarin inwoners zelf met creatieve ideeën komen die de leefbaarheid in een dorp of een wijk versterken. Hou mooi is dat!

STILO werkt samen met  

Mogelijk gemaakt door

Volg ons op:

Onze website maakt gebruik van enkele anonieme cookies. In ons privacyreglement lees je hoe wij omgaan met jouw privacy.

Nationaal Programma Groningen (NPG)

Stilo wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG brengt mensen en ideeën samen door de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden te bundelen. Zij voeren plannen uit die Groningen écht vooruithelpen.

Wat is het NPG?

Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Het programma is gestart in 2019 en heeft looptijd van tien jaar. In totaal heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld waarmee alle plannen en projecten uitgevoerd kunnen worden.

Door de gaswinningsproblematiek hebben Groningers de afgelopen jaren veel te verduren gehad en de onzekerheid over schadeherstel en versterking sleept soms al jaren voort. Maar om Groningen écht een goede toekomst te geven is er veel meer nodig dan alleen schadeherstel. Nationaal Programma Groningen richt zich daarom op dit ‘meer’. Zij investeren in de toekomst door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat. Prachtige initiatieven! 

Kijk voor meer informatie op de website van Nationaal Programma Groningen.